Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orientační seznam dokladů pro vypracování posudku

K vyhotovení posudku jsou potřebné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů. Jde především o podklady identifikující nemovitosti, jejich rozsah, parametry a vlastnické vztahy. Pro Vaši základní orientaci uvádím soupis některých dokladů, které jsou nutné pro vypracování znaleckého posudku, popř. odhadu ceny nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však může případ od případu lišit. Pokud některý z podkladů není k dispozici je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření. 

Ocenění staveb a bytů – nekomerční užití

 • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)
 • kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby s vyznačením právní moci
 • informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
 • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
 • doklady o nabytí vlastnictví, např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví
 • předchozí znalecké posudky nebo ocenění

 U staveb s komerčním užitím nutno navíc doložit:

 • nájemní smlouvy pro zjištění ročního nájemného – popř. jiné doklady o placení nájemného, nejsou-li k dispozici bude stanoveno ve výši obvyklého nájemného.
 • roční nájemné z pozemku (je-li jiného vlastníka)
 • náklady na správu podle účetní evidence – přehled běžných provozních nákladů, přehled nákladů na běžnou údržbu nemovitosti
 • odpisový plán
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok (není-li stavba od daně osvobozena)
 • pojistné smlouvy pro zjištění roční částky zaplaceného pojistného

Ocenění (stavebních) pozemků

Pozemky, které mohou být prokazatelně použity pro stavbu, tzn. leží v území určeném regulačním plánem obce k zastavění nebo bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení:

 • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (v případě, že pozemky nejsou zakresleny v katastrální mapě)
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení apod.
 • doložená informace o možnostech napojení pozemku na veřejné rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace
 • negativní účinky okolí včetně radonového průzkumu
 • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu   

Ocenění zemědělských pozemků

 • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
 • doklady umožňující identifikaci pozemků v terénu
 • případné podklady charakterizující snížení zemědělské využitelnosti pozemků
 • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene atp. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu   

U ocenění lesních pozemků nutno navíc doložit:

 • údaje z lesního hospodářského plánu

 Místní šetření

K vyhotovení znaleckého posudku je vždy nutné osobní místní šetření.

Termín místního šetření bude dohodnut podle časových možností znalce a objednatele znaleckého posudku. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce, který přístup zajistí.

Dopravu na místní šetření si zajišťuji vždy sama, služebním autem, protože převážím měřící pomůcky, záznamové pomůcky, pomocné vybavení a nářadí a kancelářské vybavení. Nezajišťuji dopravu objednatele na místní šetření, protože nejsem k přepravě těchto osob vybavena potřebnou licencí ani pojištěním. 

Doba místního šetření závisí na rozsahu a složitosti zkoumaných věcí.